नांदेड (जिमाका) 27 :- कोविड-19 विषाणू महामारीमुळे जगभरातील विविध देशामध्ये आरोग्य यंत्रणेवर पडलेला ताण, जनसामान्यांच्या आरोग्यावर झालेला परिणाम सर्वांनी अनुभवला आहे. कोविड-19 या विषाणूचा ओमिक्रॉनचा प्रादुर्भाव गेल्या काही दिवसांमध्ये जगभर वेगाने पसरत आहे. राज्यात याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही हिमायतनगर येथील दोन व्यक्ती या नवीन ओमिक्रॉन

विषाणूने बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नांदेड जिल्ह्याहतील कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी शासन आदेशान्वये दिलेल्या निर्बंधांच्याष अनुषंगाने व निर्देशील्याेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्याात निर्बंध लादणे अत्यावश्यक आहे. आपत्तीा व्य्वस्थाापन कायदा, 2005 नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हजणून राज्यय व्य वस्थाशपन समितीचे अध्यक्ष यांनी आदेश निर्गमीत केले आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्या त पुढील निर्बंध लागू केले आहेत.

लग्न समारंभाच्या बाबतीत, बंदिस्त सभागृहांमध्ये् एकावेळी उपस्थितांची संख्याद शंभरच्या वर नसावी (जसे,मेजवानी / मॅरेज हॉल इ.) आणि खुल्याृ-मोकळ्या जागेवरील ही संख्याे एकावेळी 250 च्याज वर नसावी किंवा त्याव जागेच्या् क्षमतेपेक्षा 25 टक्के यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी असावी.

इतर सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्ये आणि मेळाव्याच्या बाबतीत, जेथे उपस्थितांची उपस्थिती सामान्यतः संपूर्ण कार्यक्रमात सतत असते, तेथे उपस्थितांची एकूण संख्या देखील बंदीस्तप जागेसाठी 100 आणि खुल्या जागेसाठी 250 च्या् वर नसावी किंवा जागेच्यास क्षमतेपेक्षा 25 टक्के यापैकी जी संख्या0 कमी असेल तेवढी असावी.

वर नमूद केलेल्याण कार्यक्रमांव्यमतिरिक्ता इतर कार्यक्रमांसाठी, बंदीस्ता जागांसाठी जेथे आसन क्षमता परवाना/परवानगी प्राधिकरणाने घोषित केलेली आहे अशा ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावी आणि ज्याकठिकाणी आसन क्षमता परवाना/परवानगी प्राधिकरणाने निश्चिात केलेली नसेल त्याक जागेवर एकूण क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसावी व ते जर खुल्याे ठिकाणी परवाना/परवानगी देणाऱ्या प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसावी. क्रीडा, स्पर्धा, खेळाचे समारंभ याठीकाणी, प्रेक्षक संख्येच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसलेल्या ठिकाणी आयोजित केल्याड जाऊ शकतील.

वर नमुद केलेल्या कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नसलेल्याि इतर कोणत्याही प्रकारच्या मेळाव्याच्या बाबतीत, जिल्हाक आपत्तीद व्यमवस्थातपन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्यार किती असावी हे निश्चित करतील,असे करतांना संदर्भीय 4 वरील आदेश 27 नोव्हेंबर 2021 मधील सूचनांनुसार व्यिक्तींिची संख्या, निश्चिंत करण्या त येईल.

वरील दिशानिर्देशांच्या व्यापकतेचा पूर्वग्रह न ठेवता, हे स्पष्ट केले आहे रेस्टॉरंट्स, जिम्नॅशियम, स्पा, सिनेमा हॉल आणि थिएटर्स हे परवाना/परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घोषित केल्यानुसार त्यांसच्याश क्षमतेच्या 50% संख्येीऐवढ्या क्षमतेने सुरु राहतील व या आस्थापनांनी त्यां ना देण्याेत आलेल्याय परवाना/परवानगी दिल्याेनुसार क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेची संख्याा ठळकपणे घोषित करावी.

नांदेड जिल्ह्या त सर्व सार्वजनिक ठिकाणी रात्री 9 ते सकाळी 6 या वेळेत 5 पेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यास बंदी असेल. या निर्देशांतर्गत स्पष्टपणे अंतर्भूत नसलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापाच्या बाबतीत, जिल्हा् आपत्तीस व्यववस्थारपन अधिकारी हे सामान्यत: या तत्त्वांचे पालन करून किंवा स्थानिक परिस्थितीच्या आधारावर, योग्य वाटल्यास, योग्य निर्बंध ठरवू शकतील. अशा परिस्थितीत, असे निर्बंध लागू करण्यापूर्वी जिल्हार आपत्तीो व्य्वस्थाधपनाव्दा रे पूर्व सूचना देण्यासत येईल.

या आदेशामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापाच्या बाबतीत, विशिष्ट स्थानिक परिस्थितीमुळे कठोर निर्बंध आवश्यक आहेत असे जिल्हाा आपत्तीर व्य वस्थाूपनाचे मत असल्यास, जिल्हार आपत्तीय व्यहवस्था पन येथे समाविष्ट असलेल्या आणि त्यावरील निर्बंधांवर अधिक कठोर निर्बंध लागू करू शकतील. अशा परिस्थितीत, असे कठोर निर्बंध लागू करण्यापूर्वी जिल्हा आपत्तीश व्य्वस्थािपनाव्दांरे सार्वजनिकरित्या‍ पूर्व सूचना देण्यािची कारवाई करतील. विशेषत: नमूद केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त इतर सर्व विद्यमान निर्बंध संदर्भीय 4 वरील आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर 2021 नुसार लागू राहतील.

हे आदेश नांदेड जिल्ह्या साठी 25 डिसेंबर 2021 रोजी पासून लागू केला आहे. या आदेशाचे पालन न करणारे नागरीक भारतीय दंड संहिता 1860 मधील व संदर्भ 1 व 2 मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहतील. आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गट विकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगर पंचायत मुख्याधिकारी तसेच जिल्ह्या तील सर्व संबंधीत कार्यालय प्रमुख यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी (Incident Commander) उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांची राहिल, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
00000