परभणी, दि.19 (जिमाका) :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आली आहे . सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्र. २०२० / प्र.क्र .२३ / अजाक / दिनांक ९ डिसेंबर २०२० दिनांक १६ मार्च २०२० व शासन निर्णय दिनांक २६ मार्च २०२१ अन्वये शासन स्तरावर निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत . सदरचे शासन निर्णय शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तरी परभणी जिल्ह्यातील सदर योजनेकरिता इच्छुक नवउद्योजक लाभार्थ्यांनी शासन निर्णयातील नमुद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करुन प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, परभणी यांनी केले आहे. -*-*-*-*-