पेंटर जनरल पदासाठी

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिलोली येथे नियमित शिक्षक रुजू होईपर्यत पेंटर जनरल  या व्यवसायाचे एक पद निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशकांची आवश्यकता आहे. यासाठी As per DGT norms & conditions https://dgt.gov.in/cts-details या संकेतस्थळावर शैक्षणिक अर्हता व अनुभव याबाबत व्यवसाय निहायपदनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असलेल्या उमेदवारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह अर्ज बुधवार 26 जानेवारी 2022 पर्यंत कार्यालयात पाठवावे, असे आवाहन बिलोली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थचे प्राचार्य यांनी केले आहे.

 

विहित मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त अर्जापैकी पात्रताधारक उमेदवारांनी कौशल्य चाचणी व प्रात्यक्षिक चाचणी इत्यादीसाठी भ्रमणध्यवनी किंवा ईमेलद्वारे कळविण्यात येईल. तासिका तत्वावरील पदासाठी मानधन व अटी शर्ती कौशल्य विकास उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांम आटीसी-2615/प्र.क्र.146 व्यशि-3 दि. 15 नोंव्हेंबर 2018 नुसार राहतील, असेही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिलोली यांनी कळविले आहे.

0000