क्षेत्रिय कार्यालय निहाय मंडप तपासणी पथक गठीत    

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई येथे उपस्थित जनहित याचिका क्र.173/2010 संदर्भात सार्वजनिक सण /उत्‍सव/समारंभ याप्रसंगी उभारण्‍यात येणाऱ्या मंडप, पेंडॉलच्‍या तपासणीच्‍या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशानूसार नांदेड जिल्‍हयातंर्गत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड हद्दीमधील मंडप/पेंडॉल तपासणी करण्‍याबाबत पथके गठित करण्‍यात आलेले आहे. या तपासणी पथकाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. 

पथक क्र. 1 क्षेत्रीय कार्यालय,कार्यक्षेत्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय तरोडा सांगवी अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्रा दरम्यान तपासणी पथक सदस्‍याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्‍वनी क्र.मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. 

क्षेत्रीय अधिकारी संजय जाधव मो.क्र. 9011000939, पो.नि.पो.स्‍टे. विमानतळ नांदेड एस.एन.ननवरे दु.क्र. 02462-221100,मो.क्र. 8805186113, पो.नि.पो.स्‍टे.भाग्‍यनगर नांदेड सुधाकर आडे दु.क्र. 02462-261364, मो.क्र.9552082544, प्र.कार्यालय अधिक्षक संतोष जिंतुरकर 8888801958, वसुली पर्यवेक्षक साहेबराव ढगे मो.क्र 8888801975, वसुली पर्यवेक्षक विठठल तिडके मो.क्र 8888801951, लिपीक म.मकसूद अहमद मो.क्र 8766869099, स्‍वच्‍छता निरीक्षक आनंदा गायकवाड मो.क्र 9881533444, स्‍वच्‍छता निरीक्षक विश्‍वनाथ बी.कल्‍याणकर मो.क्र 9011000969, स्‍वच्‍छता निरीक्षक श्रीमती प्रियंका यंगडे मो.क्र 8308847692 याप्रमाणे आहेत. 

पथक क्र.2 क्षेत्रीय कार्यालय क्र.2 कार्यक्षेत्र नांवाशमनपा क्षेत्रीय कार्यालय (अशोकनगर) अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्रातर्गंत तपासणी पथकातील  सदस्‍याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्‍वनी क्र., मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी मीर्झा फरहत उल्‍ला बेग मो.क्र. 9011000950, पो.नि.पो.स्‍टे. भाग्‍यनगर  नांदेड सुधाकर आडे दु.क्र. 02462-261364, मो.क्र. 9552082544, पो.नि.पो.स्‍टे. विमानतळ नांदेड एस.एन.ननवरे दु.क्र. 02462-221100,मो.क्र.8805186113, प्र.कार्यालय अधिक्षक राजेश जाधव (पाटील) मो.क्र. 9421851033, प्र.वसुली पर्यवेक्षक वसंत कल्‍याणकर मो.क्र. 8888801943, वसुली पर्यवेक्षक रणजित पाटील मो.क्र.9011001005, परशुराम गाडे मो.क्र. 8888801943, स्‍वच्‍छता निरीक्षक गणेश मुदीराज मो.क्र. 8308847695, विजय वाघमारे मो.क्र. 9011027263, शेख नईम शे.गफुर मो.क्र.  9822202081, सतिश मुक्‍कपल्‍ले मो.क्र. 7774977737 याप्रमाणे आहेत.

 पथक क्र.3 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय (शिवाजीनगर) अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्रातर्गंत तपासणी पथकातील सदस्‍याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्‍वनी क्र. मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी रमेश चौरे मो.क्र. 9011000994, पो.नि.पो.स्‍टे. शिवाजी नगर नांदेड ए.एन. नरुटे दु.क्र. 02462-256520, मो.क्र.9823802677 , पो.नि.पो.स्‍टे.भाग्‍यनगर नांदेड सुधाकर आडे दु.क्र. 02462-261364 मो.क्र.9552082544, प्र.कार्यालय अधिक्षक राजेश कऱ्हाळे मो.क्र. 8087141064, प्र.वसुली पर्यवेक्षक पुरुषोत्‍तम कमतगीकर मो.क्र. 9970472524, राहुलसिंह चौधरी मो.क्र. 7558333322, रामदास हांडे मो.क्र. 8888801929, स्‍वच्‍छता निरीक्षक संजय जगतकर मो.क्र. 8380046629, प्र.स्‍वच्‍छता निरीक्षक बाळासाहेब देसाई मो.क्र. 8308847691, किशन तारु मो.क्र. 9970262853 याप्रमाणे आहेत.

 

पथक क्र.4 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय क्र.4(वजिराबाद) अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्राअंतर्गत तपासणी पथकातील सदस्याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. मोहम्मद रईसोद्दीन, 8888892 जगदीश भंडरवार पो.नि.पो.स्टे . वजिराबाद नांदेड दु.क्र. 02462-236500 मो.क्र. 9923696860, पो.नि.पो.स्टे. इतवारा नांदेड साहेबराव नरवाडे दु.क्र. 02462-236510, मो.क्र. 9561045306, प्र.कार्यालय अधिक्षक गौतम कवडे मो.क्र. 9011000981, प्र.वसुली पर्यवेक्षक रमेश वाघमारे 8888801985, प्र.वसुली पर्यवेक्षक स.किरणसिंघ गगनसिंघ मो.क्र.8888801987, प्र.वसुली पर्यवेक्षक अजहरअली जुल्फेोकार अली मो.क्र.8888801988, स्वच्छता निरीक्षक वसीम हुसेन तडवी मो.क्र. 8888847122, एम.ए.समी एम.ए.सत्तार मो.क्र. 9011000978, अन्साकरी अतिक अहमद मो.क्र. 9011000973, प्र.स्वच्छता निरीक्षक मोहन लांडगे मो.क्र. 9370373846 याप्रमाणे आहेत.

 

पथक क्र.5 क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यक्षेत्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय (इतवारा) अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्राअंतर्गत संपुर्ण क्षेत्रातर्गंत तपासणी पथकातील सदस्याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी रावण सोनसळे मो.क्र. 8888801961, पो.नि.पो.स्टे.इतवारा नांदेड साहेबराव नरवाडे दु.क्र. 02462-236510 मो.क्र. 9561045306, पो.नि.पो.स्टे.नांदेड (ग्रा) अशोक घोरबांड दु.क्र. 02462-226373 मो.क्र. 9823333377, प्र.कार्यालय अधिक्षक गोपाळ तोटावाड मो.क्र. 9921008620, वसुली पर्यवेक्षक अब्दुल हबीब अ.रशीद मो.क्र. 8888801998, वसुली पर्यवेक्षक असीफ खान शेर खान मो.क्र. 8888847119, खदीर शेख महेबुब मो.क्र. 7038232993, लिपीक गणेश कोंडावार 8087315765, प्र.स्वच्छता निरीक्षक दयानंद गोपाल कवले मो.क्र. 9011000975, सय्यद जाफर सनबी मो. क्र. 8380046631, रुपेश विठ्ठलराव सरोदे मो.क्र.9823666374, विजेंद्र जोंधळे मो.क्र. 9923154142 याप्रमाणे आहेत.

 

 पथक क्र.6 क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यक्षेत्र नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय (सिडको-वाघाळा) अंतर्गत संपुर्ण क्षेत्राअंतर्गत तपासणी पथकातील सदस्याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दुरध्वनी क्र., मोबाईल क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. सहाय्यक आयुक्त अविनाश अटकोरे मो.क्र. 9011000940, पो.नि.पो.स्टे‍. नांदेड (ग्रा) अशोक घोरबांड दु.क्र. 02462-226373 मो.क्र. 9823333377, प्र.कार्यालय अधिक्षक विलास गजभारे मो.क्र. 9890327546, वसुली पर्यवेक्षक दिपक पाटील मो.क्र. 8888802012, सुधीरसिंह बैस मो.क्र. 7775956400, लिपीक प्रभु गिराम 9921038641, प्र.स्वच्छता निरीक्षक किशन वाघमारे मो.क्र. 8888801992, अर्जुन बागडी मो.क्र. 8888588067 अशी आहेत.

 

जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांनी सार्वजनिक सण, उत्‍सव, समारंभ याप्रसंगी उभारण्‍यात येणाऱ्या मंडप, पेंडॉलच्‍या संदर्भात कोणतीही तक्रार असल्‍यास नमूद क्षेत्रीय कार्यालयातर्गत तपासणी पथकातील सदस्‍याशी संपर्क साधावा, असे जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000